Retningslinjer for støtte

Retningslinjer for tildeling af støtte fra Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond.

 

Om Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond

Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond er stiftet af Danske Bioanalytikere på kongressen i maj 1996 og senest revideret på kongressen i 2005.

Fonden har til formål at støtte bioanalytikerfagets udvikling. Konkret støtter fonden udviklings- og forskningsprojekter udført af medlemmer af Danske Bioanalytikere inden for bioanalytikerfagets forskellige fagområder samt medlemmernes deltagelse i efter- og videreuddannelse af særlig betydning for bioanalytikerfagets udvikling.

Herudover har fonden til formål at yde støtte til bioanalytikerstuderende, som har udækkede merudgifter i forbindelse med uddannelsesophold i udlandet som en del af deres uddannelse.

Fonden administreres af en fondsbestyrelse bestående af 7 medlemmer udpeget af Danske Bioanalytikeres hovedbestyrelse

Bestyrelsen vælger af egen midte en formand.

  

Hvem kan opnå støtte?

Støtte til projekter ydes udelukkende til medlemmer af Danske Bioanalytikere, der udarbejder projekter alene eller, hvor medlemmet indgår med et selvstændigt ansvar i et tværfagligt projektteam.

Herudover ydes støtte til medlemmers deltagelse i forskningskvalificerende kurser/uddannelse samt støtte til medlemmers videre- og efteruddannelsesinitiativer, der kan fremme bioanalytikerfagets udvikling.

Tildeling af midler følger fondens overordnede retningslinjer. Beslutning om tildeling af midler samt beløbets størrelse beror desuden på en individuel faglig vurdering af den enkelte ansøgning.

 

Hvad kan støttes?

Støtte kan ydes til:

 • igangsættelse af udviklings-/forskningsarbejde, herunder projektformulering/udarbejdelse af forsøgsprotokol
 • udarbejdelse af pilotprojekter
 • gennemførelse af udviklings- og forskningsarbejde
 • formidling/publicering af udviklings- og forskningsarbejde
 • udarbejdelse af undervisningsmateriale
 • implementering af nye forskningsresultater
 • deltagelse i forskningskvalificerende kurser eller uddannelse
 • deltagelse i faglige kongresser, seminarer m.v. – såvel nationalt som internationalt, efter- og videreuddannelsesinitiativer, der kan fremme fagets udvikling
 • bioanalytikerstuderende, som har udækkede rejseudgifter til og fra Danmark samt andre studierelaterede udgifter i forbindelse med uddannelsesophold i udlandet som en del af deres uddannelse.

 

Støtten kan udmøntes som:

 • konsulentbistand til alle faser i udviklings- og forskningsarbejdet.
 • dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste for ansøgeren
 • tilskud til eventuelle medarbejderes lønudgifter
 • materialer
 • trykning af rapporter og anskaffelse af teknisk apparatur i begrænset omfang

 

Forudsætninger for støtte

Ansøgeren skal som udgangspunkt have været medlem af Danske Bioanalytikere i minimum et år ved ansøgningsfristen, for at kunne modtage støtte fra fonden.

Det er en forudsætning for at opnå støtte til projekter, at ansøgeren er medforfatter eller førsteforfatter af mindst en planlagt artikel fra projektet.

Det er en forudsætning for at opnå støtte til kongresdeltagelse, at ansøgeren bidrager aktivt med enten en poster eller oral præsentation. Ansøgeren skal desuden være førsteforfatter på mindst et kongresbidrag i form af poster eller oral præsentation med abstract.

Det er en forudsætning for at opnå støtte, at der er gjort rede for de etiske overvejelser vedrørende projektet.

 

Der ydes ikke støtte til

Der ydes ikke støtte til projekter, kurser mv., som alene er led i den enkeltes grund- eller videreuddannelse. Til projekter, der gennemføres som en selvstændig afgrænset del af en videreuddannelse, kan dog ydes støtte til projektets omkostninger.

Der ydes ikke støtte til allerede afholdte aktiviteter.

Almindelig forplejning og transport under udlandsophold støttes ikke (ingen diæter).

 

Ansøgning - hvordan og hvornår?

Der er udarbejdet et specielt ansøgningsskema, som rekvireres i dbio eller downloades fra:

http://www.dbio.dk/fonden

Ansøgningsskemaet indsendes til fondsbestyrelsen via dbio’s sekretariat på papir eller som mail.

Indkomne ansøgninger behandles 2 gange årligt og skal være fondsbestyrelsen i hænde senest henholdsvis d. 1. marts og d. 1. oktober.

Ansøgere kan forvente svar indenfor 1 måned efter ansøgningsfristens udløb.

 

Anvendelse/tildeling af bevillinger, rapporterings- og regnskabspligt

Fondsmidlerne må kun anvendes til det søgte formål og skal anvendes indenfor den fastsatte tidsramme.

Overskrides den fastsatte tidsramme, bortfalder bevillingen.

Ønskes senere yderligere midler ud over det bevilgede beløb, må fornyet ansøgning indsendes ved en efterfølgende uddeling.

For længerevarende projekter udarbejdes en statusrapport ved årets udgang.

Når projektet er afsluttet, skal ansøgeren indsende kopi af projektet samt samlet regnskab for fondsmidlernes anvendelse. Resterende penge, dvs. overskydende beløb eller midler, der ikke anvendes, skal tilbagebetales til Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond.

Fondsbestyrelsen forbeholder sig ret til i fagbladet ”danske bioanalytikere” at offentliggøre, hvilke personer, der har fået støtte - herunder til hvilket formål og med hvor stort et beløb.

Hvert år senest til d. 1.1. skal ansøgeren indsende en statusrapport og regnskab for anvendelse af de tildelte fondsmidler vedlagt originale bilag. For uddelinger i marts måned første gang ved udgangen af samme kalenderår og for uddelinger i oktober måned første gang ved udgangen af det efterfølgende kalenderår.

 

Formidling af resultater fra støttede projekter

Medlemmer, som har modtaget støtte fra Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond, skal i kort form beskrive projektets resultater og overvejelser over de konsekvenser undersøgelsesresultaterne kan have for bioanalytikerfaget mhp. offentliggørelse i fagbladet ”danske bioanalytikere”.

Ved støtte til deltagelse i kongresser, seminarer, udlandsophold mv. forpligtiges ansøgeren til at videreformidle fagligt udbytte og indtryk i fagbladet ”danske bioanalytikere”.

Ved enhver offentliggørelse af projektet skal det anføres, at Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond har ydet støtte til projektet.

 

Bestyrelsen for Bioanalytikernes Uddannelses- og Forskningsfond Oktober 2016

LinkedIn Email Twitter