Fundats for dbio's bachelorpris

Fundatsen beskriver rammerne for dbio's bachelorpris.

Bachelorprojektet er det afsluttende eksamensprojekt på uddannelsen som professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik. Det er her, de studerende viser deres evner til at arbejde med en faglig problemstilling og formidle denne. Bachelorprojektet udarbejdes inden for temaet: Udvikling inden for bioanalytisk diagnostik og behandling. Bachelorprojektet udgør 20 ECTS, hvoraf de 5 ECTS skal være kliniske, af uddannelsens 210 ECTS. Bachelorprojektet dokumenterer de studerendes evner til at arbejde med en faglig problemstilling med afsæt i praksis og inddrage relevant teori og metode.

Til download: Bachelorpris fundats.pdfBachelorpris fundats

Fundats

 

§ 1 Formål

1.1     dbio’s bachelorpris, der er stiftet af Danske Bioanalytikere, har til formål at synliggøre bioanalytikerstuderendes bachelorprojekter samt synliggøre dbio som en faglig udviklingsplatform for bioanalytikerstuderende.

1.2     Prisen benævnes dbio’s bachelorpris.

1.3     dbio’s bachelorpris består af henholdsvis en første og en anden pris på henholdsvis 5.000 og 3.000 kr., og den uddeles efter hvert af de to afsluttende 7. semester årligt.

-     Prisniveau kan reguleres af Hovedbestyrelsen.

1.4     dbio’s bachelorpris er stiftet i 2019 som følge af en kongresbeslutning 2018. Nedlæggelse af bachelorprisen kan kun ske via en kongresbeslutning.

1.5     Revidering af §2-5 kan ske ved flertalsbeslutninger i dbio’s hovedbestyrelse.

 
§ 2 Kriterier og procedurer for indstillinger af bachelorprojekter

2.1.    dbio’s bachelorpris tildeles de to udvalgte projekter. Medlemmer og potentielle medlemmer kan tildeles prisen. Det vil dog kun være medlemmer af dbio, som er berettiget til at modtage pengepræmierne.

2.2.    Hver uddannelsesinstitution inden for bioanalytikeruddannelsen kan efter hvert 7. semester indstille to bachelorprojekter, der er afsluttet og bedømt i det netop afsluttede 7. semester.

2.3.    Fristen for indstillinger er 15/2 og 15/8. Første gang er 15/8 2019.

2.4.    Uddannelsesinstitutionens indstilling af bachelorprojekter skal ske i samarbejde med de kliniske undervisere, der har været tilknyttet projekterne i klinikken. Bachelorprojekterne er censorbedømt og af høj faglig kvalitet.

2.5.    Bachelorprojekterne har klinisk relevans.

2.6.    Bachelorprojekterne bidrager til dokumentation af vigtigheden af bioanalytisk diagnostik i borger- og patientforhold.

2.7.    Indstillingen samt bachelorprojekter sendes elektronisk via skabelon på www.dbio.dk.

2.8.    Forfatterne til de indstillede projekter er indforstået med, at projekterne kan blive offentliggjort på www.dbio.dk og i fagbladet ’danske bioanalytikere’.

 
§ 3 Indstillingens indhold

3.1     Indstillingen skal udover selve bachelorprojektet indeholde følgende oplysninger:

-   Angivelse af navn på uddannelsesinstitution, uddannelsesinstitutionens kontaktperson samt kontaktoplysninger på den kliniske underviser.

-   Titel på bachelorprojektet, kontaktoplysninger på forfatterne og dato for godkendelse af projektet.

-   Abstract fra projekt skal vedhæftes selvstændigt.

3.2     Indstillingen skal indeholde en begrundelse og motivation for, hvorfor netop dette projekt skal tildeles dbio’s bachelorpris (max 1200 anslag i skabelon på www.dbio.dk).

 
§ 4 Udvælgelse af prismodtagere

4.1     Bedømmelsesudvalget består af et medlem af dbio’s forretningsudvalg, et medlem af dbio’s faglige udvalg, et medlem af dbio’s kandidatnetværk og et medlem af dbio’s lederråd.

4.2     Bedømmelsesudvalget udpeges af dbio’s hovedbestyrelse for en kongresperiode.

4.3     Hvis et medlem af bedømmelsesudvalget har tilknytning til et indstillet projekt og vurderes at være inhabil, deltager vedkommende ikke i vurderingen af projektet.

4.4     Bedømmelsesudvalget vurderer de indsendte abstracts inkl. begrundelser og motivation.

4.5     Bedømmelsesudvalget udvælger de to bachelorprojekter, der tildeles dbio’s bachelorpris.

 
§ 5 Offentliggørelse og uddeling af dbio’s bachelorpris

5.1     Pristildelingen offentliggøres på www.dbio.dk og i fagbladet.

5.2     Prisuddeling/markering af prisen aftales med dbio (formand/næstformand/regionsformand) og bachelorprojekternes forfattere.  

LinkedIn Email Twitter