Fagligt Udvalg

Fagligt Udvalg arbejder for, at Danske Bioanalytikere er retningsgivende for professionens udvikling.

Udvalgets overordnede opgaver er at: 

  • Udvikle en strategi for grunduddannelse, efter- og videreuddannelse, samt forskning
  • Understøtte og udvikle Danske Bioanalytikeres kursusvirksomhed og faglige netværk for medlemmerne
  • Sætte fokus på læring både i uddannelsessystemet, via kursusaktiviteter og på arbejdspladsen
  • Varetage bioanalytikerunderviseres interesser i undervisningsmæssige og pædagogiske spørgsmål, samt at synliggøre bioanaytikerundervisernes rolle og funktion i forhold til bioanalytikernes kompetence- og kvalifikationsudvikling
  • Arbejde for en styrkelse af det internationale faglige netværk for at sikre professionens udvikling
  • Afholde den årlige Underviserdag
  • Afholde Fagligt Forum hvert tredje år.


Fagligt Udvalg nedsættes af Hovedbestyrelsen og har 9 medlemmer; heraf mindst et medlem fra Forretningsudvalget og et fra Hovedbestyrelsen. Blandt de øvrige medlemmer, der udpeges efter opslag i fagbladet, skal der være mindst en bioanalytikerunderviser med undervisningsansvar for bioanalytikerstuderende. 

Lidt om personerne bag Fagligt Udvalg, og hvad de brænder for

 
Else Marie Klærke, Bioanalytiker, Aarhus Universitetshospital:

”Patientkontakt, samarbejdet med andre sundhedsfaglige grupper og etiske dilemmaer er vigtige elementer for både bioanalytikerarbejdet og sundhedsvæsenet generelt. Jeg vil i arbejde for, at bioanalytikere bliver en aktiv aktør i ”det sammenhængende behandlingsforløb” med vægten lagt på bl.a. betydningen af opkvalificering og bioanalytikerens rolle som diagnostisk samarbejdspartner.

Jeg kommer med mange års erfaring som bioanalytiker på en stor, klinisk biokemisk vagtafdeling, har en fortid i dbio’s sekretariat og er nu ansat på Aarhus Universitetshospitals Blodprøver og biokemi.

Den ideelle bioanalytikerfremtid for mig er, hvor vi som bioanalytikere tager aktivt del i vores fags udvikling og tør stå ved vores faglige ansvar.”

 
Bitten Kaanbjerg Kristensen, Hovedbestyrelsesrepræsentant:

"Faget er det vi alle har til fælles som bioanalytikere. Derfor glæder jeg mig til at være en del af Fagligt Udvalg igen.
Det er vigtigt, at vi fastholder en generalistuddannelse og skaber mulighed for specialisering efterfølgende via efteruddannelse. Den dagsorden skal vægtes højt, så vi fortsat har dygtige og specialiserede bioanalytikere.
 
I denne periode skal vi arbejde videre med etik og uddanne professionsetiske ambassadører. Her kan Fagligt Udvalg bidrage med etiske dilemmaer fra arbejdspladserne og hjælpe i dbio i den rigtige retning. Medlemmerne sidder inde med vigtig viden, som er en forudsætning for vores arbejde i dbio."

 
Marianne Schou Martiny, Uddannelsesansvarlig bioanalytikerunderviser, Patologi, Aarhus Universitetshospital:

Dbio skal fortsætte med at synliggøre og sætte dagsordenen for bioanalytikernes nuværende og fremtidige roller i sundhedsvæsenet. Faget bør være omdrejningspunkt i en fagforening som Dbio og i det arbejde er Fagligt udvalg med.

Jeg er specialistuddannet indenfor patologi og har arbejdet indenfor dette speciale siden. Som underviser forsøger jeg i det daglige at koble teori og praksis samt præge de studerende, så de er i stand til at agere i sundhedsvæsenet. Jeg glæder mig over, hvordan Dbio er med til at sætte en dagsorden for fagets udvikling og udvikler materiale om fx kernefaglighed og etik, der anvendes i undervisningen.

Jeg kan byde ind med en del års erfaring med skiftende studieordninger, et bredt netværk blandt undervisere og andre faginteresserede såvel regionalt som på landsplan samt en stor faglig interesse.

 

Martina Jürs, Formand for Fagligt Udvalg og formand Danske Bioanalytikere:

”Bioanalytikernes viden og kunnen skal stå mejslet i sten – også udenfor vores vante kredse. Vejen hertil, tror jeg, er at fortsætte det ihærdige arbejdet med at udbrede kendskabet til alt det, vi kan som bioanalytikere. For det bør ikke være en hemmelighed, at vi dagligt er med til at hjælpe tusindvis af patienter i det danske sundhedsvæsen.

Jeg tror på vigtigheden af en stærk grunduddannelse med god mulighed for efteruddannelse indenfor eget fag. Hermed kan vi ikke blot sikre bioanalytikeres fremtid, men også være på forkant med udviklingen og reagere på nye muligheder for at bruge vores viden, når de opstår. Er vi ikke med i front, vil andre sætte dagsordenen for os.

Jeg tror på, at nærheden til og inddragelsen af vores medlemmerne er altafgørende. dbio er medlemmerne, og medlemmerne har fingeren på pulsen. Vi skal derfor gøre brug af dette ved at inddrage eksperter; f.eks. udviklingsgrupperne, lederne, undervisere og vores repræsentanter. Sammen kan vi sikre bioanalytikere en stærk fremtid i det danske sundhedsvæsen.”

 
Lisbeth Koch Thomsen, Adjunkt på Professionshøjskolen Absalon, Københavns Universitet: 

"Som nyuddannet med erfaring fra dbio’s Studerendes Udvalg og den monofaglige udviklingsgruppe tilknyttet bioanalytikeruddannelsens revision kender jeg de nyuddannede bioanalytikeres kompetencer; en viden jeg aktivt vil bruge i mit arbejde i Fagligt Udvalg til at sikre et godt samarbejde og optimal brug af både nye og erfarne kræfter i faget. Jeg vil særligt arbejde for, at der i udviklingen af faget prioriteres ny forskning og nye arbejdsområder; bl.a. inden for molekylærbiologiske metoder."

 

​Tina Beith, Afsnitsleder for præanalyse på Klinisk Biokemisk afdeling, Aalborg Universitets Hospital.

"Jeg er uddannet indenfor klinisk biokemi, og har tidligere været ansat på forskellige Klinisk biokemiske afdelinger i Region Nordjylland. Her har jeg blandt andet arbejdet som underviser, uddannelseskoordinator og laboratorie faglig konsulent. Jeg brænder for uddannelse, innovation og synliggørelse af vores fag, og de opgaver vi mestrer. Det optager mig meget hvordan vi sikrer høj kvalitet af de prøver som analyseres i borgerens eget hjem, og hvordan vores faglighed bliver synlig for andre faggrupper. Dygtiggørelse og inspiration via kurser er vigtig, for at vi som faggruppe fortsætter med at være nysgerrige og nytænkende." 

 

Lisbet Trustrup, Praksisbioanalytiker hos Stationslægerne

"Høj kvalitet, stor viden og faglighed, og ikke mindst alsidighed skal fortsat være det, som præger billedet af en bioanalytiker. Jeg vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem hospitaler og primær sektor.
Jeg har mange års erfaring fra biokemisk afdeling i Slagelse og Ringsted, men valgte i 90' erene at springe ud til Almen Praksis, hvilket siden har ført mig på mange spændende veje, bl.a. som produktspecialist med POCT udstyr, kvalitetssikring af praksis i Reg Sj, surveyor i IKAS og nu i Almen Praksis med mangeartede opgaver. "

 

Trine Rasmussen, Fællestillidsrepræsentant på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg, Varde og Grindsted. Hovedbestyrelsesmedlem.

At være bioanalytikere er en del af mit DNA. Løbende fagligudvikling. Det at kunne dygtiggøre sig, og blive en bedre faglig bioanalytikere er altafgørende. For mig er der vigtigt, at dbio kan tilbyde et fagligt højt udbud af kurser, så vi sammen kan dygtiggøres, samt understøtte at flere medlemmer opfatter dbio som faglig nærværende.

Fra mit perspektiv skal alle medlemmerne opleve, at dbio biddrager til etablering af øget fagligt fællesskab, og at dbio er med i relevante sammenhænge for udvikling af faget for os alle, og medlemmerne skal i endnu højere grad føle sig som medlem af et fagligt fællesskab i dbio. dbio skal også i fremtiden være en stærk og attraktiv fagforening med fokus på fastholdelse af faglighed rundt om i landet, samt med fokus på styrkelse af fagligt fællesskab for bioanalytikere. Jeg har valgt at være en del af FagligT Udvalg fordi jeg gerne vil være med til at understøtte processerne, der er knyttet op til denne udvikling. Vi er allerede langt og kendte for vores kurser, men måske skal vi også turde tænke anderledes og måske tilføre noget nyt 

 
 

 MEdlemmer af fagligt udvalg

 
Bitten Kaanbjerg Kristensen
Næstformand
Forretningsudvalget,
Danske Bioanalytikere

Boris Hoyer Mathiasen
Afdelingsbioanalytiker
Nuklearmedicinsk afd., Sygehus Lillebælt,
Vejle Sygehus

Else Marie Klærke
Bioanalytiker
Blodprøver og Biokemi,
Aarhus Universitetshospital, SKS

Lisbet Ellebæk Trustrup
Bioanalytiker
Stationslægerne

Lisbeth Koch Thomsen
Adjunkt
Ansat,
Bioanalytikeruddannelsen på Absalon

Marianne Schou Martiny
Bioanalytikerunderviser
Patologi, Aarhus Universitetshospital

Martina Jürs
Formand
Forretningsudvalget,
Danske Bioanalytikere

Trine Rasmussen
Bioanalytiker
Patologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus,
Esbjerg

LinkedIn Email Twitter