8.7 Oprettelse af pulje til erfarne fælles- og tillidsrepræsentanter --- Vedtaget

Vedtaget med 105 stemmer for, 4 stemmer imod og 2 stemmer hverken for eller imod.

Forslag

dbio opretter en pulje, hvor erfarne fælles- og tillidsrepræsentanter kan søge om midler til hel eller delvis dækning af diplomkurser eller anden relevant efter-videreuddannelse.
 
Størrelsen af puljen indstilles til gennemsnitligt 80.000 kr./år i kongresperioden.
 
Puljen administreres af dbio’s forretningsudvalg i samarbejde med regionsformændene, efter at hovedbestyrelsen har udarbejdet retningslinjer for ansøgning til puljen.
 
Den kommende kongresperiode indstilles til forsøgsperiode, hvor uddannelsen finansieres af garantifonden, herefter skal puljen evalueres og hvis det fremadrettet skal været et tilbud til repræsentanterne skal det finansieres af driftsmidler.

 

Begrundelse

Rollen som fælles- og tillidsrepræsentant har ændret sig markant over tid. De deltager sammen med ledelserne i forskellige sammenhænge f.eks. i MED systemet, budget- og personalepolitiske udvalg.
 
Repræsentanterne har brug for at give kvalificerede med- og modspil til strategiske overvejelser på flere niveauer og Danske Bioanalytikere har brug for, at repræsentanterne er veluddannede og kan indgå kvalificeret i de krævende opgaver og samtidigt være med til at realisere dbio’s politikker.
 
Et eksempel på et kompetencegivende diplomkursus rettet mod organisations- og tillidsrepræsentanter, er FTF’s diplomuddannelse i ledelse (60 ECTS point) pris pt. 11.600 kr. pr. modul
 

Forslagsstiller(e)

Ane Marie Laursen, dbio-Hovedstaden og Bitten Kristensen, dbio-Midtjylland

HB’s bemærkninger

Hovedbestyrelsen støtter forslaget, idet hovedbestyrelsen mener, at der forsøgsvis bør iværksættes et nyt uddannelsesinitiativ overfor erfarne repræsentanter. Hovedbestyrelsen mener, at dette initiativ bør indføres rimelig hurtigt og inden et eventuelt større analysearbejde af fremtidens repræsentanter er gennemført.

 


LinkedIn Email Twitter