8.5 Fremtidens repræsentanter --- Vedtaget

Vedtaget med 111 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod.

Forslag

Det foreslås, at dbio i den kommende kongresperiode arbejder med fremtidens repræsentanter. Emnet skal forstås bredt og omfatter bl.a. opgaver, roller, forventninger, den organisatoriske uddannelse og organisatoriske forhold. Formålet er at fremtidssikre dbio’s repræsentanter.
 
Hovedbestyrelsen nedsætter en projektgruppe til at gennemføre arbejdet. Projektgruppen kan inddrage ekstern bistand.
 
Som baggrund for og inspiration til arbejdet har en ad-hoc gruppe fra Organisatorisk Udvalg lavet et forarbejde, som vedlægges dette forslag i form af to bilag.
 
Bilag 1 nævner en række temaer og emner, som kan indgå og/eller afdækkes i arbejdet med fremtidens repræsentanter.
 
Bilag 2 nævner en række opmærksomhedspunkter omkring arbejdet med fremtidens repræsentanter.
 
Hovedbestyrelsen er projektejer for projektet og kan løbende drøfte og beslutte
 
    • Tidsplan og mål for arbejdet
    • Hvilke resultater, der skal implementeres
    • Hvordan resultaterne skal implementeres
    • Økonomiske forhold omkring projektet og implementering af resultaterne.
 
Endvidere vil de delegerede på dag 1 på kongressen i 2015 arbejde med temaer om fremtidens repræsentanter. Materialet fra dette arbejde vil også indgå som baggrundsmateriale for projektgruppen.
 

Begrundelse

Rammevilkår, roller, opgaver og forventninger til dbio’s repræsentanter har udviklet sig meget i de senere år. Det har flere eksterne rapporter og dbio’s egne undersøgelser peget på. Derfor er tiden moden til at se på, hvordan rammer og vilkår har ændret sig, og til at vurdere, hvordan dbio skal tilpasse sig den udvikling.

Forslagsstiller(e)

Solveig Dein Kjeldgaard på vegne af Organisatorisk Udvalg

HB’s bemærkninger

Hovedbestyrelsen støtter forslaget og finder det yderst relevant at fremtidssikre dbios repræsentanter.

Baggrundsbilag

8.5 Bilag 1 til kongresforslag om fremtidens repræsentanter - temaer til det videre arbejde.pdf

8.5 Bilag 2 til kongresforslag om fremtidens repræsentanter - opmærksomhedspunkter.pdf

LinkedIn Email Twitter