4.1 Godkendelse af forretningsorden --- Godkendt

Godkendt uden afstemning.

Hovedbestyrelsens forslag til Forretningsorden for dbio's kongres 2015

 1. Forhandlingerne begynder på de anførte tidspunkter/de af dirigenten fastsatte tidspunkter.
 2. Kongressen åbnes af formanden, som tillige leder valget af dirigent.
 3. Kongressen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af de delegerede er til stede (§ 12 stk. 11).
 4. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra følgende tilfælde (§ 12 stk. 11).
  • 1/3 af de delegerede kan forlange en ekstraordinær kongres afholdt ved at fremsætte anmodning herom over for hovedbestyrelsen ledsaget af en motiveret dagsorden (§ 12 stk. 9).
  • 1/3 af de fremmødte delegerede kan kræve et spørgsmål lagt ud til urafstemning (§ 17 stk. 1).
  • ved vedtægtsændringer kræves et flertal på mindst halvdelen af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer (§27).
 5. Ændringsforslag skal indleveres skriftligt og være undertegnet med forslagsstillerens navn og region.
 6. Dirigenten afgør, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning.
 7. Skønner dirigenten, at holdningen til et foreliggende forslag er afklaret, forespørger han/hun, om der ønskes afstemning. Såfremt dette ikke er tilfældet, erklæres forslaget efter en kort pause for vedtaget/forkastet uden afstemning.
 8. Afstemning kan ske ved håndsoprækning eller skriftligt. Afstemningen skal foretages skriftligt, når mindst 5 delegerede har anmodet herom skriftligt og med angivelse af, hvad ønsket om skriftlig afstemning omfatter. Skriftlig afstemning kan afløses af elektronisk afstemning, såfremt dirigenten træffer beslutning herom.
 9. Man skal begære ordet skriftligt. Dirigenten skal have opgivet navn og region. Skriftlig begæring kan afløses af elektronisk begæring, såfremt dirigenten træffer beslutning herom.
 10. Indtegningen af talere kan først ske, når det pågældende punkt på dagsordenen er åbnet, eller når dirigenten anmoder om indtegning.
 11. Man må kun tage ordet fra talerstolen.
 12. De indtegnede talere får ordet i den rækkefølge, de er indtegnet til de enkelte dagsordenspunkter. Dirigenten kan dog give mulighed for korte bemærkninger. Ligeledes kan rækkefølgen fraviges, når der er tale om spørgsmål vedrørende forhandlingernes tilrettelæggelse eller kongressens afvikling.
 13. De enkelte indlæg må ikke overstige 5 minutter. Undtaget er forslagsstillere, der kan anvende indtil 15 minutter på deres første indlæg.
 14. Bortset fra dbio’s formandskab, og forslagsstillere, kan ingen få ordet mere end 3 gange under samme punkt og eventuelle underpunkter.
 15. Kongressen suspenderes under afholdelse af processen vedr. Fremtidens Repræsentanter. Herudover kan Danske Bionanalytikeres formand, eller en regionsformand, med kongressens godkendelse begære kongressen suspenderet for afholdelse af kortvarige møder.
 16. Dirigenten eller de delegerede kan stille forslag om yderligere begrænsning i taletiden og om forhandlingernes afslutning.
 17. Kongressens forhandlinger optages på video. Optagelserne opbevares i dbio’s sekretariat. Et beslutningsreferat gøres tilgængeligt elektronisk hurtigst muligt efter kongressens afslutning.
 18. Medlemmer af dbio har adgang til at overvære kongressen, uden tale- og stemmeret. Gæster kan inviteres til at overvære mødet helt eller delvist. Kun delegerede deltager i Processen om Fremtidens Repræsentanter.


I øvrigt holdes kongressen lukket.

LinkedIn Email Twitter