7.8 Indkaldelse til generalforsamlinger (brev ændres til skriftligt) --- Vedtaget

Vedtaget med 107 stemmer for, 0 stemmer imod og 0 stemmer hverken for eller imod.

​Nuværende

§ 9, stk. 5: Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af regionsbestyrelsen med mindst 8 dages varsel i brev til hvert enkelt medlem. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer i regionen eller 1/3 af regionens bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom med angivelse af forslag til motiveret dagsorden.
 

Forslag

§ 9, stk. 5: Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af regionsbestyrelsen med mindst 8 dages varsel skriftligt til hvert enkelt medlem. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, såfremt 1/10 af de stemmeberettigede medlemmer i regionen eller 1/3 af regionens bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom med angivelse af forslag til motiveret dagsorden.
 

Begrundelse 

Teksten ændres til skriftligt, så der kan indkaldes via e-mail.
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter