7.16 Udskydelse af TR-valg --- Forkastet

Forkastet med 29 stemmer for, 70 stemmer imod og 7 stemmer hverken for eller imod.

Nuværende

§ 18, stk. 5. Valgperioden for tillidsrepræsentant og suppleanten er 3 år med mindre andet er aftalt i overenskomsten. Valgene finder sted i tidsrummet 1.-20. september på et møde indvarslet 14. dage forinden på den pågældende institution. Der kan afholdes skriftlig votering over flere dage. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.
Bemærkninger:
Ad stk. 5. Bestemmelsen om 3 årige valgperioder trådte i kraft ved valg i september 2009 for tillidsrepræsentanter og ved valg i september 2010 for suppleanter.
 

Forslag

§ 18, stk. 5. Valgperioden for tillidsrepræsentant og suppleanten er 3 år med mindre andet er aftalt i overenskomsten. Valgene finder sted i tidsrummet 1.-20. september på et møde indvarslet 14. dage forinden på den pågældende institution. Der kan afholdes skriftlig votering over flere dage. I tilfælde af stemmelighed foretages omvalg.
Bemærkninger:
Ad stk. 5. Bestemmelsen om 3 årige valgperioder trådte i kraft ved valg i september 2009 for tillidsrepræsentanter og ved valg i september 2010 for suppleanter.
Hvis helt særlige omstændigheder gør sig gældende, er hovedbestyrelsen bemyndiget til at udsætte afholdelsen af valg af TR til et nærmere bestemt, senere tidspunkt.
 

Begrundelse

 Helt aktuelt har hovedbestyrelsen godkendt, at afholdelsen af TR-valg i Midtjylland er udsat bl.a. for at sikre, at de nuværende TR kan være med i hele processen omkring flytninger, sammenlægninger og besparelser. I fremtiden kan der vise sig et behov for at udskyde valget af andre eller lignende årsager.
 

Forslagsstiller(e)

Et flertal i hovedbestyrelsen.
 

HB's bemærkninger

Det er nødvendigt, at hovedbestyrelsen i helt særlige tilfælde kan træffe beslutning om at udskyde et valg. Et flertal i hovedbestyrelsen mener, at dette bør fremgå af vedtægterne, således at der er åbenhed om muligheden. Et mindretal i hovedbestyrelsen mener, at det kan gå hen at blive en glidebane, når man ligefrem skriver det ind i vedtægterne.
LinkedIn Email Twitter