9.2 Fratrædelsesvilkår --- Godkendt

Godkendt.

​Forslag

Hovedbestyrelsens forlsag til fratrædelsesvilkår.ovedbestyrelsens forlsag til fratrædelsesvilkår.

Hovedbestyrelsen foreslår uændrede fratrædelsesvilkår jf. nedenstående.

Begrundelse

Det samlede fratrædelseshonorar beregnes med udgangspunkt i funktionærlovens bestemmelser om opsigelsesvarsel og fratrædelsesgodtgørelse og suppleres af et anciennitetsuafhængigt tillæg på 3 måneders løn.

Beregningen af ancienniteten medtager anciennitet fra seneste job inden tiltrædelse som formand / næstformænd / regionsformænd.

Fratrædelseshonorar beregnes fra den første i måneden, der følger efter aftrædelsesdatoen.

Fratrædelseshonorar reduceres med eventuel lønindtægt, opnået i fratrædelsesperioden.

Hovedbestyrelsen kan efter konkret ansøgning godkende en udvidelse af perioden, hvor der udbetales fratrædelseshonorar, men på et lavere beløb de enkelte måneder, således at dbio’s udgift ikke øges.

Reguleres honoraret i fratrædelsesperioden, skal fratrædelseshonoraret reguleres tilsvarende.

Fratrædelseshonorar udbetales månedsvis bagud.

Fratrådte formænd, næstformænd og regionsformænd er ikke forpligtede til aktivt at søge job i fratrædelsesperioden for at opretholde udbetalingerne fra dbio.

I den periode, fratrædelseshonoraret modsvarer, har den afgående formand, næstformand eller regionsformand i rimeligt omfang pligt til at stille sig til rådighed for overlevering af arbejdsopgaver. Ordningen respekterer arbejdsforpligtelse i anden stilling.

Der udbetales pensionstillæg af fratrædelseshonoraret.

Der optjenes feriepenge af fratrædelseshonoraret.

Garantifonden bærer udgiften til fratrædelseshonorarer.

Eksempel
Det samlede fratrædelseshonorar vil efter 14 års anciennitet være
6 måneder (Funktionærlovens opsigelsesvarsel)
1 måned (Funktionærlovens fratrædelsesgodtgørelse)
3 måneder (supplerende fratrædelseshonorar)
I alt 10 måneders fratrædelseshonorar
 

Forslagsstiller(e)

Hovedbestyrelsen
LinkedIn Email Twitter