Sundhedsloven

- indeholder love om patienters retsstilling f.eks. ret til autonomi og informeret samtykke, vævsanvendelsesregister, ret til aktindsigt, sundhedspersoners tavshedspligt, patientsikkerhed (indrapportering af utilsigtede hændelser).

Sundhedsloven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet for:

1) let og lige adgang til sundhedsvæsenet,

2) behandling af høj kvalitet,

3) sammenhæng mellem ydelserne,

4) valgfrihed,

5) let adgang til information,

6) et gennemsigtigt sundhedsvæsen og

7) kort ventetid på behandling.

 I Sundhedsloven kan du læse om patienters retsstilling, sundhedspersoners tavshedspligt, frit sygehusvalg og meget mere.
Lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed

- omfatter bl.a. bioanalytikernes faglige ansvar og pligter.


 

 

Lægers anvendelse af medhjælp

En læge kan delegere lægelige opgaver til en medhjælp uanset den konkrete opgaves karakter og omfang og uanset medhjælpens uddannelse og baggrund. Både lægfolk og autoriserede medicinalpersoner kan benyttes som medhjælp.
Ved anvendelse af medhjælp er lægen ansvarlig for instruktion, tilsyn, mv. af medhjælpen. I samarbejdssituationen er lægen ansvarsmæssigt stillet, som om han selv udfører den pågældende behandling.
 
Overtrædelse af kravet i autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed i forbindelse med anvendelse af medhjælp kan føre til påtale fra Patientklagenævnet, og ved grovere og gentagen forsømmelse vil en læge kunne straffes efter autorisationslovens § 75.

Såfremt medhjælpen overskrider den bemyndigelse, som lægen har meddelt ham eller hende, vil et eventuelt ansvar dog alene kunne gøres gældende over for medhjælpen.

 

Se lov om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp 

Se vejledning om om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp 

LinkedIn Email Twitter