Faglige artikler i "Danske Bioanalytikere"

Kære skribent

 
Tak, fordi du vil skrive en faglig artikel til ’Danske Bioanalytikere’.
 
Her er en vejledning med praktiske råd og anvisninger, som forhåbentlig kan hjælpe dig ved skrivningen. Bemærk at du skal være medlem af Danske Bioanalytikere for at få publiceret en faglig artikel.
 

Faglige artikler publiceret i 'Danske Bioanalytikere' præsenteres med 1500 kroner. Emnet for en faglig artikel kan være alle aspekter af bioanalytikerfaget, og artiklen bør skrives på en måde, så den er forståelig for alle bioanalytikere uanset speciale.  

Hvad vil jeg fortælle?

En banal, men nyttig ting, du kan gøre, inden du skriver, er at tænke lidt over: Hvad er det egentlig, jeg vil fortælle? Til det brug kan du også prøve at formulere din overskrift og din indledning. For det tvinger dig til at gøre dig klart, hvad du vil.
 

Kort overskrift

Overskriften skal være så kort som mulig. Skriv fx : Monoklonale antistoffer og diabetes" i stedet for "En gennemgang af de monoklonale antistoffers betydning for diagnosticeringen af diabetes".
 

Evt. underoverskrift

Du kan også formulere en såkaldt underoverskrift. Det er en kort tekst på højst et par linjer, der uddyber overskriften. Det er dog ikke noget krav, at der skal være en underoverskrift.
 

Kort indledning

Start teksten med en kort indledning på højst 4-6 linjer, hvor du opsummerer artiklens indhold og konklusion. Undgå at lave en overskrift over afsnittet, der hedder "Indledning". Den bruger vi alligevel ikke i bladet.
 

Korte sætninger

Du bør skrive i korte sætninger og undgå indskudte sætninger. Vær opmærksom på særlige begreber og betegnelser, der hører til netop dit emneområde, og som andre kan have svært ved at begribe. Særlige begreber bør forklares. Undgå også forkortelser som fx pat., afd., lab. osv. Skriv i stedet hele ordet.
 

Skift afsnit

For hver 6-8 linjer bør du skifte afsnit. Nyt afsnit startes altid med en indrykning på to slag på mellemrumstangenten.
 

Lav mellemoverskrifter

For ca. hver halve side bør du lave en mellemoverskrift - en kort overskrift på 2-3 ord. Se eksempler i bladet.
 

Husk evt. referencer

Hvis du mener, der skal være referencer, skriver du dem til sidst. Er der præcise henvisninger i teksten til referencerne, angives de i teksten med et tal i en parentes. Tallet uden parentes skrives så ved den pågældende reference.
 

Ingen opsummering

Du skal ikke lave en opsummering til sidst i artiklen. Den har du allerede lavet i indledningen.
 

Angiv forfatternavn/e

Til allersidst i teksten angives, hvem der har skrevet artiklen. Skriv navn, stilling, afdeling, hospital el. anden arbejdsplads.
Skriv på PC
Du bør skrive på PC eller få et håndskrevet manuskript renskrevet, inden du sender det til os. Det vil lette det senere arbejde med redigeringen. Send meget gerne artiklen til os på en e-mail.
 

Hvor langt må det være?

En faglig artikel er normalt på 2-3 sider i bladet. En bladside svarer til 5000 tegn med mellemrum. Din artikel bør altså være på max 15.000 tegn med mellemrum. Den må dog gerne være kortere, især hvis du har illustrationer, der skal med i til artiklen.
De fleste computere har et program, der kan tælle tegn, ord m.v. I Word ligger programmet under "funktioner" "ordoptælling".
 

Illustrationer

Flotte illustrationer gør en artikel mere indbydende. Så hvis du har grafer, kurver eller tegninger og fotos, der kan illustrere artiklen, må du meget gerne sende dem med.
 
Illustrationerne skal helst være så skarpe som mulige, så hvis det er muligt bedes du skaffe originaler. Fotos i både sort/hvid og farve og dias kan bruges.
 
Hvis du har et godt foto af dig selv, bedes du også sende det med.
Grafer, skemaer, billeder af celler m.m. modtages meget gerne elektronisk. Send dem som separate filer som jpeg, eps, tiff en eller som trykpdf. Illustrationerne skal være i stort format, dvs. en opløsning på 300 dpi. Vi kan ikke bruge illustrationer, der er hentet fra nettet, ligesom tekst og illustrationer indsat i powerpoint ikke er velegnede til gengivelse i bladet.
 
Teksterne til dine illustrationer skriver du ved selve illustrationen eller til allersidst i manuskriptet. Det angives præcist, hvilken tekst der hører til hvilken illustration.
Eksempel: Figur 1. Princippet i fremstillingen af monoklonale antistoffer.
 

Du kontaktes

Din artikel vil blive redigeret af Danske Bioanalytikeres journalist, som vil kontakte dig, når hun har set den igennem. Der vil ikke blive fortaget væsentlige ændringer, uden at det på forhånd er aftalt med dig.
 

Husk deadline

Husk at overholde den aftalte afleveringsfrist. Får du problemer med at overholde fristen, bedes du i god tid kontakte redaktionen.

 

Få hjælp

Du er altid velkommen til at kontakte Danske Bioanalytikeres journalist og få mere vejledning. Her er adresse og telefonnummer:
 
Jytte Kristensen
Danske Bioanalytikere
Skindergade 45-47, 1. 
1159 København K

Telefon 4422 3242 
E-mail: jkr@dbio.dk eller bladet@dbio.dk
 
God fornøjelse
LinkedIn Email Twitter