16-02-2021

Petriskålen: Kø til repræsentantuddannelse, ny hjemmeside på vej, dbio aflyser Folkemøde deltagelse

Højdepunkter fra mødet i Hovedbestyrelsen den 20. og 21. januar. På dagsordenen var blandt andet: kø til repræsentantuddannelse, ny hjemmeside på vej, dbio aflyser Folkemøde deltagelse - og meget andet. Læs Petriskålen - Nyt fra HB - her.

​​​​​​​​​​​​Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør
fm19_publikum_madsclausrasmussen_ritzauscanpix 2.jpg 

dbio deltager ikke i årets Folkemøde, besluttede Hovedbestyrelsen i Danske Bioanalytikere. Pressefoto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix​​ 

 

Arbejdspres: dbio har brug for viden

I øjeblikket, hvor bioanalytikerne i mange specialer er under særligt arbejdsmæssigt pres på grund af corona-pandemien, er det ekstra vigtigt for dbio at vide, hvilke problematikker bioanalytikere og laboranter oplever. 

dbio har tidligere sendt spørgsmål ud til alle specialer, men også specifikt til klinisk mikrobiologi og klinisk biokemi for at høre om situationen der. Svarene er bl.a. blevet brugt i dialogen med Danske Regioner, som dbio mødes med jævnligt.
 
På den seneste forespørgsel svarede kun et mindre antal af afdelingerne tilbage. Martina Jürs spurgte, om HB stadig syntes, at det giver mening at sende mail ud til alle specialer.

​”Skulle vi i stedet lave FU- spørgetid, hvor medlemmerne kan møde os digitalt? Det kunne jo være en anden måde at give medlemmerne taletid på?” 

Lotte Christensen, dbio-Hovedstaden, fandt ideen spændende.
”Med en chatfunktion eller åben telefon viser vi, at der er mulighed for at komme i direkte kontakt med FU", sagde hun.

Hovedparten af HB ville dog ud over online dialog gerne holde fast i de direkte henvendelser til afdelingerne. Trine Rasmussen fra dbio Syddanmark indskød: ”Få svar fra afdelingerne er jo ikke ensbetyden- de med, at de ikke oplever, at de bliver taget alvorligt.”

Samme indstilling havde Susan Mathiasen, dbio-Hovedstaden:
”Det er en god ide at skrive en mail ud til afdelingerne om, hvad deres største problematikker er lige nu.  Det skal ikke være et spørgeskema, der tager lang tid at udfylde.”

Martina Jürs konkluderede:
”Hvis I synes, at det giver mest mening, at vi skriver ud, gør vi det. Vi vil bruge det aktivt i vores arbejde og møder med Danske Regioner. Men vi kan måske ikke altid give en samlet tilbagemelding.”

Ny underviser til den organisatoriske uddannelse​

Efter opslag i fagblad og på hjemmeside samt direct mails til alle tillids- og fællestillidsrepræsentanter meldte fire kompetente ansøgere sig til et ledigt job som ekstern underviser på dbio’s tillidsrepræsentantkurser. Valget faldt på Lene Mølgaard Thorbjørnsen, fællestillidsrepræsentant ved Hospitalsenheden Midt.


Tema for dbio-kongres 2021​

Den 23. og 24.  november 2021 holder dbio sin ordinære kongres på Bygholm Parkhotel i Horsens. Kongressen skal have et tema, som de delegerede vil arbejde med den ene af de to kongresdage. I 2018 var temaet ”Bioanalytiker i beta”, men hvad skal det være i år? Efter en virtuel brainstorm i grupper kom de første ideer på bordet – og de pegede i samme retning.

”Hvordan kommer vi til at hvile i os selv og i vores identitet?”. ”Bioanalytikere i front”. ”Hvordan får vi en stærkere kultur?”. ”Vi skal italesætte os selv som en væsentlig gruppe i sundhedsvæsenet” lød nogle af buddene. HB tager endelig stilling til tema på mødet i marts.


Virtuelt møde om arbejdsmiljø​

Den 15.  december mødtes seks arbejdsmiljørepræsentanter fra landets Klinisk Mikro- biologiske afdelinger med næstformand Katja Wien- mann Bramm og dbio’s arbejdsmiljøkonsulent Sanne Jensen. Mødet var blevet til på opfordring fra en AMiR fra Odense, og formålet var at udveksle erfaringer fra en travl hverdag. Det, der fyldte på mødet, var værnemidler, ar- bejdsmængde, mangel på plads, oplæring af nyt personale  og behovet for anerken- delse,  fx fra politikerne. Mødet foregik – naturligvis – virtuelt.


”Vi vil helst mødes fysisk, men…”​

Som alle andre har HB ikke kunnet mødes fysisk under corona-pandemien, men har mødtes virtuelt.  Ruth Szöke og Lene Mølgaard Thorbjørnsen havde sat punktet HB’s mødeform på dagsordenen.
”Skal en del af HB’s møder være virtuelle fremover? Er vores hovedmødeform fysiske møder? Og skal vi have flere ultrakorte digitale møder? Det kan fx godt betyde noget for, om man  ønsker at stille op til HB,” forklarede Lene.

HB udtrykte, at de helst mødes fysisk, og at det ikke er en løsning, at fx hovedparten mødes fysisk, mens andre er med digitalt. Det fungerer ikke.

dbio vil søge at få et samlet overblik over de regionale corona-restriktioner og vurdere, hvornår fysiske møder kan genoptages.


Godt i mål trods corona​

Efter en gennemgang af de opgaver for dbio, som de delegerede vedtog på kongressen i 2018, fore- tog HB en førsteprioritering af, hvilke opgaver der skal sættes fokus på indtil kongressen i november 2021. På grund af corona har nogle opgaver måttet udskydes eller aflyses, men oversigten viste, at dbio er godt i mål med hovedparten af kongresbeslutningerne.

Ny hurtigere hjemmeside på vej​

HB har besluttet at afsætte 805.000 kroner til udvikling af en ny hjemmeside: Den nuværende er langsom, dur ikke til iPads og mobiltelefon og er dyr i drift.  Den nye løsning vil således give en årlig besparelse på 102.000, da hosting og drift går fra 12.000 til ca. 3.500 om måneden.

HB gik i virtuelle grupper for at drøfte, hvilket udtryk forsiden på den nye hjemmeside skal have.  Tilbagemeldingerne lød: Den skal være mindre rodet, let at overskue og mere logisk. Mere stringent. Søgemaskinen skal optimeres. Den skal vise, at vi er professionelle, at vi har styr på det.  Mere visuel, mindre tekst. Skal signalere, at vi består af mange forskellige grupper.

Hovedbestyrelsen vil løbende blive involveret i processen omkring udviklingen af den nye hjemmeside.


dbio deltager ikke i årets Folkemøde

Efter at et flertal af medlemmerne i HB havde udtrykt deres usikkerhed for, om Folkemødet på Bornholm vil være værd at deltage i i år, bl.a. på grund af risikoen for, at arrangementet bliver et smitte-hotspot, konkluderede formand Martina Jürs:

”Vi deltager ikke i år og aflyser al transport og hytter. Tænk, hvis nogle af os bliver smittet, hvis vi tager over og mænger os med alle de andre. De, der deltager i Folkemødet, vil jo ikke være dem, som er blevet vaccineret. Jeg kan godt stå på mål over for medlemmerne for, at vi aflyser. Vi gør det ud fra respekt for deres indsats mod corona.”


Mange repræsentanter venter på uddannelse​

På grund af corona-pandemien har dbio måttet aflyse flere kurser for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, som ellers er en del af repræsentanternes obligatoriske uddannelse. 

Det har betydet, at der nu er en del repræsentanter, som mangler de redskaber, som kurserne giver dem til at håndtere deres opgaver som TR og AMiR. dbio har udarbejdet en plan for, hvordan
uddannelsesaktiviteten på den organisatoriske uddannelse forhåbentlig kan genstartes i løbet af 2021. – 

Ifølge planen er det ambitionen at kunne afvikle ”Kom godt i gang” (tidligere basiskursus) i foråret 2021 for de repræsentanter, der fik deres kursus aflyst. Fra efteråret 2021 og frem til sommeren 2022 udbydes
hele den organisatoriske uddannelse til 80 repræsentanter. Alt dog under forudsætning af, at det igen er muligt at mødes fysisk.

Flere HB-medlemmer fortalte, at de oplever et påtrængende behov for uddannelse til de repræsentanter, som er nyvalgte og ovenikøbet står midt i en hverdag med Covid-19. 

Klara Jørgensen, næstformand i Region Hovedstaden, sagde: ”Vi har en pænt stor gruppe af repræsentanter, som ikke har fået uddannelse i et år. Kan vi evt. lave noget virtuel uddannelse,
som kan klæde dem på her og nu?”

Merete Kjeldgaard fra dbio-Nordjylland foreslog, at man lokalt greb fat i problemet.
”Det, der sker på basiskurset, er ikke det, repræsentanterne i Hovedstaden har brug for. Det vil blive ren frustration. Hvis behovet fx er, hvordan de tackler medlemshenvendelser – så lav noget lokalt i stedet,” sagde hun.

Næstformand Katja Wienmann Bramm ville tage problemet op. ”Vi må undersøge, hvordan vi kan løse det
uden at skabe mere frustration,” sagde hun.

OK21 / KRAV UDVEKSLET OG FORHANDLINGER I GANG

Kravene mellem organisationer og arbejdsgivere blev udvekslet i december 2020, og forhandlingerne er nu i gang. På nogle områder er der gode toner. Arbejdsgiverne lægger ligesom organisati- onerne også vægt på et bæredygtigt arbejdsliv.  På andre hersker usikkerhed om, hvad arbejdsgiverne egentlig vil. Deres krav er nemlig ikke særlig konkrete i ordlyden. 

Noget af det, der fylder hos medarbejderorganisationerne, er arbejdsgivers krav om en skævdeling. De ønsker at give særlige puljer til bestemte grupper. I kommunerne er skævdelingen primært målrettet social- og sundhedsassistenter, og i regionerne forlyder det, at det bl.a. er til gruppen af sygeplejersker, arbejdsgiverne ønsker at give ekstra midler.  Organisationerne drøfter situationen.

OK21 / MÅSKE EGEN DBIO-PULJE
HB diskuterede muligheden for, at der ud over de generelle forhandlinger om løn ved OK21 også vil blive afsat særlige lønmidler, som dbio selv kan bestemme, hvem de skal gå til. Alt afhængig af en sådan puljes størrelse er forskellige grupper af bioanalytikere i spil.

OK21 / HVIS FORHANDLINGERNE ENDER I KONFLIKT
Hvis parterne i overenskomstforhandlingerne ikke kan nå til enighed, er risikoen for en konflikt til stede. Lønmodtagernes organisationer kan melde strejke, dvs. at medarbejderne selv nedlægger arbejdet. Arbejdsgivernes våben er lock-out, som indebærer, at de sender medarbejderne hjem. HB diskuterede, hvordan dbio vil sikre sine medlemmer under hhv. strejke og lock-out.

OK21 / DBIO UDPEGER KONFLIKTSTEDER
Hvis det skulle komme til en strejke, er det dbio, som udpeger, hvilke afdelinger eller grupper af bioanalytikere der skal nedlægge arbejdet. Som sædvanligt er arbejdet med udpegningen i gang og koordineres i et vist omfang med de øvrige organisationer, så en eventuel strejke bliver så effektiv som muligt.
​​​
LinkedIn Email Twitter