21-12-2020

Petriskålen: Bliv klogere på, hvordan politik, strategi og meninger dannes i Danske Bioanalytikere

Nu sættes der strøm til Petriskålen (også kendt som Nyt fra Hovedbestyrelsen), som fremover også vil blive publiceret på dbio.dk og Facebook. Denne gang fra Hovedbestyrelsens møde den 16. og 17. november 2020. Næste møde 20. og 21. januar 2021.

Af Jytte Kristensen, fagbladsredaktør

ved bordet DBIO _HAR8207.jpg

HB besluttede, at de ønsker at forlænge projektperioden for etiske ambassadører til kongressen i 2024. Arkivfoto: Helle Arensbak

 

Etiske ambassadører forlænges til 2024

dbio´s kongres i 2018 besluttede som et tre-årigt projekt, at udpege fem professionsetiske ambassadører til at sætte gang i etiske dialoger og refleksioner blandt bioanalytikerne.
 
Ambassadørerne blev valgt og deltog i tre-dages kursus om etik og facilitering af samtale om etik, men så kom corona og satte videre arbejde på stand-by. Ambassadørerne har dog i perioden givet input til et høringsbrev om digital infrastruktur, og i 2021 skal de være medundervisere på en temadag i etik og sundhedsjura og opdatere ”det fagetiske univers” inden sommer.
 
Set i lyset af at ambassadørerne endnu ikke er kommet i gang med at facilitering af etiske problemstillinger op på medlemsmøder, besluttede HB, at de ønsker at forlænge projektperioden til kongressen i 2024.
 

Bioanalytikere skal nu bidrage til journaler

Lene Ørnstrup, centerchefbioanalytiker i Diagnostisk Center Rigshospitalet har sagt ja til at repræsentere dbio i en arbejdsgruppe om journalføring for mindre autorisationsgrupper.
 
Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der har inviteret 12 faggrupper til at lave et udkast til en vejledning. Vejledningen skal uddybe, hvordan f.eks. bioanalytikere skal forholde sig til den nye journalføringsbekendtgørelse, der træder i kraft den 1. juli 2021.
 

Bioanalytikere med i national analyse af biobanker

Sundheds- og Ældreministeriet og Danske Regioner har bedt dbio om at udpege to repræsentanter til en følgegruppe, der skal analysere biobanksområdet i Danmark. dbio har udpeget: 
 
Britt Corfixen, laboratoriecenterprojektleder, Dansk Reuma Biobank, KBA Glostrup. Britt har stor erfaring med at oprette og drive en biobank og har holdt oplæg om biobanker bl.a. på Rigshospitalets Symposium i 2019.
 
Lone Bojesen, kvalitetskoordinator og sekretariat for Patobank, Afdeling for Patologi på Herlev og Gentofte. Patobanken er en landsdækkende databank, som indeholder data fra patoanatomiske undersøgelser udført af landets patologiafdelinger. Som sekretær for biobanken har Lone stor indsigt i forskningsmæssig brug og organisering af biobanker.
 

Høringssvar til epidemiloven

13. november var svarfristen for offentlig høring om Sundheds- og Ældreministeriets forslag til ny lov om epidemier. dbios høringssvar kan læses på http://www.dbio.dk/servicemenu-og-genveje/om-dbio/Det-mener-dbio/Alle-hoeringssvar/Sider/side.aspx
 
På grund af stærk kritik af udkastet til epidemiloven fra flere sider meldte statsministeren den 17. november ud, at man nu starter forfra på loven. Kritikken gik bl.a. på, at smittede med en farlig sygdom - eller personer som formodes at være smittet - kan blive pålagt at blive undersøgt, indlagt, behandlet og isoleret, så smitten ikke spreder sig.
 

FTR uddannelsesdage udskudt til maj

Uddannelsesdage for Fællestillidsrepræsentanter er udskudt fra september 2020 til maj 2021. Begge dage handler om FTR-rollen. Første dag med fokus på gennemslagskraft, og hvordan man kommer igennem med et budskab Anden dag om FTR-rollen lokalt, i forhold til ledelse og TR og rekruttering.
 

Manglen på bioanalytikere mærkes især i KBA

dbio sendte i oktober spørgsmål til landets klinisk biokemiske afdelinger, om hvordan coronapandemien har påvirket deres arbejde. Ni ud af i alt 24 afdelinger svarede. Sammenfattende lyder tilbagemeldingerne, at:
 
De klinisk biokemiske afdelinger er og har været presset på ressourcer også før Corona. Det er typisk det speciale i bioanalytikerfaget med langt den højeste vagtbelastning og langt den højeste grad af substitution, dvs. at andre faggrupper er ansat i bioanalytikerstillinger.
 
Corona har øget presset yderligere for mange afdelinger.
• Afspritning mellem hver patient i ambulatoriet og flere isolationspatienter.
• Aflastning af de klinisk mikrobiologiske afdelinger i forhold til Covid-19 analyser.
• Ansvar og koordinering af podestationer.
• Rekruttering af bioanalytikere er blevet langt sværere.
 
Svarene viser dog, at der er store regionale og lokale forskelle. dbio har et politisk møde med Danske Regioner den 19. november, hvor formandsskabet bl.a. vil gøre opmærksom på den særlige belastning på KBA. HB gjorde opmærksom på, at det ikke kun er KMA og KBA, der er påvirket af corona, og opfordrede til, at Sekretariatet også sender spørgeskema ud til de øvrige specialer.
 

HB bakker op om merituddannelse

Med coronapandemien er manglen på uddannede bioanalytikere gået fra slemt til værre, og der ansættes nu mange med andre sundhedsfaglige uddannelser i bioanalytikerstillinger.
 
De nyansatte indplaceres som laboranter og omfatter faggrupper som molekylærmedicinere, molekylærbiologer, industrilaboranter, sosu-assistenter og sundhedsfagligt uddannede med afbrudte eller uafsluttede uddannelser.
 
dbio arbejder allerede på at få øget dimensioneringen på uddannelserne og få oprettet en bioanalytikeruddannelse i Region Nordjylland.
 
Nu er en merituddannelse på den politiske dagsorden. Beskæftigelsesministeriet har nedsat en ”Taskforce om kompetencebehov til coronajobs”, der skal sikre, at der er den fornødne kvalificerede arbejdskraft til at besætte stillinger, der understøtter Danmarks indsats mod Coronasmitte. Dvs. både indenfor smitteopsporing, testning og inddæmning. Taskforcen har blandt andet diskuteret behovet for flere bioanalytikere.
 
dbio´s hovedbestyrelse besluttede at bidrage til taskforcens drøftelse ved at arbejde på at få etableret en midlertidig merituddannelse for nogle af de faggrupper, som pt ansættes som laboranter. Den generelle mangel på industrilaboranter og sosu-assistenter pt vil dog nok sætte en begrænsning for merit til de grupper.
 
dbio har været i dialog med VIA, der tidligere har haft merituddannelser, og som ser positivt på en etablering af ny merituddannelse.
 

Ny og bedre hjemmeside næste år

I foråret 2021 går relanceringen af dbios hjemmeside i gang. Den skal tilpasses mobiltelefon og tablet, have en teknisk opdatering og ses efter i sømmene med hensyn til krav til GDPR og cookies. Relanceringen af dbios fagblad er udskudt til efter dbio´s kongres i oktober 2021.
 

Årskursus udskudt til juni

Årskurset for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter i oktober er på grund af corona udskudt til den 7. og 8. juni 2021. Første dag handler om psykosocialt arbejdsmiljø. Temaet dag to er ”Arbejdsfællesskab, synlighed og kommunikation”
 

Petriskålen debuterer på nettet

Det stof, du lige nu sidder og læser, har hidtil levet sit stille liv kun på fagbladets sider. Nu sættes der strøm til Petriskålen, som fremover også vil blive publiceret på dbio.dk og dbios FaceBook side. Det giver en ny mulighed for medlemmerne for at kommentere og debattere Hovedbestyrelsens beslutninger.
 

OK21

Sundhedskartellet har sendt generelle krav til Forhandlingsfællesskabet. Krav udveksles med arbejdsgiverne 15.12. Se også artiklerne side 16 og 17 i fagbladet.
 

dbio har forhandlet løntillæg og indgået beredskabsaftale

En del bioanalytikere og laboranter på de klinisk mikrobiologiske afdelinger - særligt dem, der udfører PCR-analyser – har ikke kunnet vende tilbage til en normalisering af arbejdet efter forårets coronaudbrud.
 
Teststrategien har betydet en helt særlig situation for nogle bioanalytikere og laboranter
på klinisk mikrobiologisk afdeling med helt nye arbejdstider. I maj udløb Fælleserklæringen mellem Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet for de øvrige medarbejdere i sundhedsvæsnet om at udvise særlig fleksibilitet. Danske Bioanalytikere har derfor været i dialog med arbejdsgiverne om at indgå aftaler for de klinisk mikrobiologiske afdelinger.
 
Det er nu lykkedes i alle fem regioner. Udover de regionale aftaler på de mikrobiologiske afdelinger er der i sommers desuden indgået en beredskabsaftale, som også gælder for bioanalytikere og laboranter, hvor ansatte, der rykker afdeling for at stå til rådighed for Covid-19 beredskabet, får en ekstra honorering.
LinkedIn Email Twitter