26-06-2019

Ny regering - det betyder det for dig som bioanalytiker og laborant

Danske Bioanalytikere har kigget den nye regerings-aftale ”Retfærdig retning for Danmark” igennem og bringer her de vigtigste pointer for dig som bioanalytiker og borger. Aftalen er indgået mellem Socialdemokraterne, Radikale, Enhedslisten og SF.

Af Niels C. Jensen, journalist

20190626-014653-L-1920x1277web.png

Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet, Pia Olsen Dyhr fra SF, Pernille Skipper fra Enhedslisten og Morten Østergaard fra Radikale efter de afsluttede regeringsforhandlinger i Landstingssalen på Christiansborg, tirsdag 25. juni 2019. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

 
Mette Frederiksen bliver statsminister. Efter 20 dages forhandlinger fik Mette Frederiksen tirsdag aften landet et flertal for en ny socialdemokratisk regering.
 
En regering, som bygger på 18 siders langt dokument, som Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Radikale har skrevet under på. Dokumentet er døbt ”Retfærdig retning for Danmark.”

En ny regering vil (tekst fra selve aftalen bragt i uddrag):

 

Danmark skal være verdens bedste land at være barn i

 • Satse på uddannelse.
  • Med den førstkommende finanslov vil en ny regering foreslå at afskaffe omprioriteringsbidraget og dermed stoppe de årlige nedskæringer på uddannelse.
  • En ny regering vil også understøtte de unges muligheder for fleksibelt at tage en uddannelse ved at tage initiativ til en meritreform.

 

 • Fremme børn og unges trivsel.
  • En national handlingsplan for mental sundhed og en gennemgang af særligt uddannelsessystemet skal identificere tiltag, der fremmer børn og unges trivsel og mindsker ”præstationskulturen”.
  • En ny regering vil også afskaffe uddannelsesloftet.

 

Et styrket velfærdssamfund

 • En ny regering skal føre en velfærdspolitik, hvor pengene følger med, når der bliver flere børn og ældre, hvor velfærden gradvist udbygges, og hvor der skabes et mere sammenhængende Danmark.

 

 • Investere i sundhed. En ny regering vil invitere til forhandlinger om en sundhedsaftale med følgende prioriteter:
  • At regionerne videreføres, så der sikres et fortsat decentralt sundhedsvæsen med afgørende regional indflydelse og medbestemmelse.
  • At kvaliteten og forebyggelsen i sundhedsvæsenet styrkes og at forholdene for patienter, herunder vilkårene for fødende, forbedres.
  • At der uddannes og ansættes mere sundhedsfagligt personale, og at arbejdsforholdene forbedres, så der bliver mere tid til omsorg i sundhedsvæsenet.
  • Samtidig skal det sikres, at medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt.
  • At der skabes en større sammenhæng og et bedre samarbejde mellem praktiserende læger, kommuner og regioner.
  • At der iværksættes en målrettet indsats for at sikre flere praktiserende læger i hele landet.
  • At der nedsættes et behandlingsråd, der skal være med til at afdække uretfærdig forskelsbehandling af patientgrupper i sundhedsvæsenet og skabe et bedre grundlag for de politiske beslutninger om fremtidige investeringer i sundhedsvæsenet.
  • At der tages initiativer med henblik på at skabe større lighed i sundhedsvæsenet.
 

En ansvarlig og retfærdig økonomi

 • Give bedre muligheder for fuldtid, mindre sygefravær og frafald mv. Flere deltidsansatte i den offentlige sektor, som ønsker at gå på fuldtid, bør have mulighed for det.
 • Det skal afsøges, om der kan indføres en egentlig rettighed for offentligt ansatte på deltid til at gå på fuldtid.
 • En nedbringelse af sygefraværet og en generel økonomisk politik, som muliggør, at der ansættes flere medarbejdere i den offentlige sektor, vil bidrage til et bedre arbejdsmiljø og mindre sygefravær.
 • En analyse af frafaldet på erhvervs- og velfærdsuddannelserne kan identificere initiativer, der nedbringer frafaldet og dermed sikrer uddannelse af flere faglærte og velfærdsmedarbejdere.
 
 • Sikre at flere bidrager.
  • En ny regering vil – blandt andet inspireret af seniortænketankens forslag – præsentere forslag om, hvordan endnu flere ældre kan blive på arbejdsmarkedet. Det gælder både 60-64-årige, men særligt 65+årige, hvor relativt få deltager på arbejdsmarkedet.
  • En ny regering vil derudover gennemføre aftalen om seniorpension.

 

 • Forbedre arbejdsmiljøet og styrke indsatsen mod social dumping.
  • En ny regering vil for at forbedre arbejdsmiljøet afsætte flere permanente midler til Arbejdstilsynet og forhøje erstatningssummerne ved arbejdsskader.

 

En udlændingepolitik, der fremmer integrationen

 • Fremme integrationen i Danmark. En ny regering vil føre en politik, der styrker integrationen og det forhold, at mennesker, uanset hvor kort eller lang tid de opholder sig i Danmark, bidrager til samfundet, lærer sproget og kommer i beskæftigelse.
 • En ny regering vil modvirke tendensen til, at samfundet bliver mere opdelt og i stedet aktivt arbejde for et samfund, hvor vi bor og lever blandet.

 

Et samfund med større tillid og sammenhængskraft

 • En ny regering vil sammen med de faglige organisationer, de offentlige arbejdsgivere og andre relevante parter drøfte, hvordan der skabes en større grad af tillid til den enkelte medarbejder og institution, og til at man lokalt kan finde de løsninger, man vurderer er bedst for borgerne.
 • Det vil være en ny regerings udgangspunkt, at den offentlige sektor omfattes af færre mål, at gevinster ved effektiviseringer kan gavne lokalt, og at det overvejes, hvordan der kan indføres flerårige budgetter, der kan skabe større stabilitet i planlægningen.
 • Styrke den danske arbejdsmarkedsmodel. Det skal ske i samarbejde med parterne samt ved at se på, hvordan de kommende overenskomstforhandlinger på det offentlige arbejdsmarked kan organiseres anderledes og bedre end i dag, så forhandlingerne i højere grad præges af respekt og dialog, og at der bliver større fokus på langsigtet ledelse i stedet for kortsigtet styring.
LinkedIn Email Twitter