06-01-2020

Må du optage din chef i skjul?

Det er en konkret – og vanskelig - vurdering. dbio anbefaler ikke, at du optager samtaler hemmeligt, men anbefaler, at du i stedet bruger din ret til at tage en bisidder med til vanskelige samtaler.

Af Sara Beck Jochumsen, juridisk konsulent

 
Du bliver kaldt ind til chefen og du fornemmer det er en svær samtale. Telefonen er lige i lommen, men må du optage samtalen, så du kan lytte til den senere?

Højesteret har i efteråret afsagt en dom om, at en ansat under visse betingelser ikke kan bortvises eller opsiges for at optage sin chef i skjul.
 
Sagen er konkret begrundet og derfor anbefaler Danske Bioanalytikere, at du tager din tillidsrepræsentant med som bisidder, hvis du skal til en svær samtale, i stedet for at optage samtaler hemmeligt.

Når bølgerne går højt

Sagen handler om en medarbejder som var uenig med sin arbejdsgiver om sin ret til provision. På et møder taler både medarbejder og lederen i et meget ophidset tonefald, og medarbejderen forlader kort efter arbejdspladsen.
 
Dagen efter meddeler virksomheden, at de mener, at medarbejderen selv har opsagt sin stilling med øjeblikkelig virkning. Det mente medarbejderen ikke, så virksomheden bortviser ham med henvisning til, at han så havde forladt arbejdspladsen ulovligt. Det var medarbejderen heller ikke enig i og lagde derfor sag an mod arbejdsgiveren.
 
Under retssagen kommer det frem, at medarbejderen havde optaget samtalen i skjul, hvorefter virksomheden nu bortviser ham med virkning fra tidspunktet for samtalen.
 

Meget konkret vurdering

Højesteret fastslog, at det i den konkrete situation ikke var sagligt, at virksomheden havde bortvist medarbejderen, og lagde blandt andet vægt på, at det ikke er i strid med straffeloven at optage en samtale, man selv deltager i, selvom de andre i samtalen ikke ved det. Medarbejderen havde heller ikke haft mulighed for at dokumentere det grove forløb på anden vis end ved at optage samtalen.
 
Højesteret pointerede dog også, at både optagelsen – og den efterfølgende opbevaring - efter persondataloven altid skal ske til saglige formål. Men at ikke en hver tilsidesættelse af persondataloven kan begrunde en opsigelse eller bortvisning. Det har desuden betydning om oplysningerne vedrører rent private forhold eller er oplysninger, der ”bør være fortrolige af hensyn til virksomheden eller andre”.
 

Lad være – tag en bisidder med i stedet

Selvom Højesteret i den konkrete sag kom frem til, at der ikke var tale om en væsentlig misligholdelse, er det altid en konkret - og vanskelig - vurdering.
 
Danske Bioanalytikere - dbio anbefaler derfor, at man ikke optager samtaler hemmeligt, men at man i stedet bruger sin ret til at tage en bisidder med til vanskelige samtaler.
LinkedIn Email Twitter